Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Έργα

  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο …
  • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο ..
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο …
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο…
  • Υποστήριξη Δήμου … για τις ενέργειες μετάβασης – συνέχισης των Δομών Κοινωνικής Συνοχής από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
  • Υποστήριξη για την Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου … για την προγραμματική περίοδο 2021-202
  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου …
  • Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου …
  • Παροχή́ συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού́ και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης προτάσεων – ιδεών για Διαπυλωνικά Έργα της Στρατηγικής EUSAIR
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο …
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο …
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
  • Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου …
  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου …
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο …
  • Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο …
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο …
  • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. στον Δήμο …
  • Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο ..
  • Κατάρτιση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας ..
  • Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα
  • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης “Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου .. προς την ενεργειακή βιωσιμότητα” στο πλαίσιο του προγράμματος EUCITYFACILITY
  • Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο …
  • Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη μελετών και τεχνικών δελτίων για την ωρίμανση των έργων που αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου
  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου …
  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου …
  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τον Δήμο …
  • Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο …
  • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίησης της Πράξης “Integrated energy transition of the Municipality of … towards climate neutrality” στο πλαίσιο του έργου EUCITYFACILITY
  • Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου ..
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου …
  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου …
  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου …
  • Αξιολόγηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR)
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)»
  • Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου …
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) «WRESTLE», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Europe Reunited με το ακρωνύμιο rEUnite του Προγράμματος Europe for Citizens
  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου …
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027
  • Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RiConnect‐Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III 2014‐2020
  • «Εσωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)
  • Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων για το έργο ILONET του Πανεπιστημίου…
  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου …
  • Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου και πακέτου εργασιών Τ3 του Ευρωπαϊκού έργου FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region Ακρωνύμιο: SMILE Ομάδα Β΄ για το Δήμο …
  • Παροχή Υπηρεσιών για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος διερμηνείας εξ αποστάσεως (Relay Service) κωφών και βαρήκοων ατόμων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Πολιτικών Αειφόρου Ενέργειας στην Περιφέρεια…
  • Εκπόνηση νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔΙΦ) και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ισότητα για την πενταετία 2021-2025» για το Υπουργείο…
  • Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας για την Υλοποίηση των Παραδοτέων της Πράξης SAVE-WATER στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” για την Περιφέρεια …
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SinCE-AFC – “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020 για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης …
  • Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Ελλάδα-Αλβανία, SAVEWATER (WP1:Project Management & Coordination), Επικοινωνίας (WP2:Communication & Dissemination), Πιλοτικών Δράσεων (WP4:Sensors Networks and Pilot Actiοns) και Πολιτικών (WP5:Strategies and Policies)» για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης …
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Πολιτικών Αειφόρου Ενέργειας στην Περιφέρεια…
  • ΠΥλοποίηση υπηρεσιών στα πλαίσια του Έργου: FOREST MONITORING SYSTEM FOR EARLY FIRE DETECTION AND ASSESSMENT IN THE BALKAN-MED AREA (SFEDA), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020» για το Πανεπιστήμιο…
  • Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο RE-WATER, Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για το Δήμο …
  • Έρευνα πεδίου για το έργο Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- European platform for integrating cities το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου (AMIF) για το Δήμο …
  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου …
  • Παροχή «Υπηρεσιών δημιουργίας πλάνου επικοινωνίας και ταυτότητας έργου, υπηρεσιών σχεδιασμού λογότυπου, σχεδιασμού και εκτύπωσης προωθητικού υλικού και υπηρεσιών δημιουργίας videos» για το έργο: CREATIVE CAMPS – “Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises του επιχειρησιακού προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014- 2020 για το Επιμελητήριο …
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, για την Αξιολόγηση Οδικών Χαρτών και Υποστήριξη στην Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “iWATERMAP” – Water Technology Innovation Roadmaps’’, του προγράμματος INTERREG EUROPE για την Περιφέρεια …
  • Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med για το Περιφερειακό Ταμείο …
  • Παροχή υπηρεσιών αξιολογητή για την υλοποίηση του έργου “INNOVAGRO” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Adriatic – Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020» για την Περιφερειακή …
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το έργο «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) με ακρώνυμο «WRESTLE», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020» για το Δήμο …
  • Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των δράσεων του έργου «Smart Circular Procurement» /«Έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών» και ακρωνύμιο «CircPro» του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG EUROPE για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης …
  • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης μελετών» για το έργο : «Cross Border Agrifood Incubators» και με ακρωνύμιο : INCUBA, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014 -2020 για το Επιμελητήριο …
  • «External Services for the Questionnaires quantifying Essential Socio-Economic and Cultural Variables», το οποίο έργο προκηρύχθηκε στo πλαίσιo του έργου “RECONNECT” – ΤΜΗΜΑ 2 του Προγράμματος Interreg Balkan-Mediterranean για το ICRE8
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Πολιτικών Αειφόρου Ενέργειας στην Περιφέρεια…
  • Παροχή υπηρεσιών μελετών & συμβούλων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ACT SOCIAL”…
  • Υποστήριξη του Δήμου … ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
  • Υποστήριξη του Δήμου … – ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο…
  • Υποστήριξη του Δήμου … ως Ενδιάμεσου Φορέα των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος…
  • Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας της Επανάχρησης του Κτηριακού Συγκροτήματος…
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου …
  • Εξωτερική αξιολόγηση του έργου: «BLUEMED» …
  • Study on collecting most recent information for a certain number of substances with a view to analyse the health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 2004/37/EC
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για εξειδικευμένα θέματα της Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δομών του Δήμου…
  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το σχέδιο SYMBI…
  • Εντοπισμός και καταγραφή αγροδιατροφικών προϊόντων … – Ανάλυση και διερεύνηση βασικών αλλά και εναλλακτικών αγορών – στόχου
  • Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών”
  • Study on ‘Support to European Investment Bank EV’s Evaluation of the contribution of Structural Programme Loans to EU Cohesion Policy, 2007-2016’
  • Εργασίες επικαιροποίησης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου …
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου …
  • Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των Τελικών Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου … της Περιόδου 2007-2013
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Eco-Destinations” …
  • Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου … για την κατάρτιση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ … 2014-2020
  • Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του … για την κατάρτιση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
  • Παροχή Υπηρεσιών Συντονιστή του έργου Better HEALTH …
  • Αξιολόγηση της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο …
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ…
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για την υποστήριξη ωφελούμενων του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση…
  • Εκπόνηση και αναπαραγωγή οδηγού σύστασης Κοινωνικής Επιχείρησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης…
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου Plan of smart regional specialization…
  • Τεχνική Υποστήριξη για την Εξειδίκευση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας……
  • Μελέτη για την Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας …
  • Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση δράσεων του έργου με τίτλο “BASACA…
  • Διοργάνωση Ημερίδας για την Αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή…
  • Υποστήριξη στη Διοργάνωση Συνεδρίου, Εκπαιδευτικής Ημερίδας, Εργαστηρίου και Διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου MARE …
  • Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης … Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας…
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας … 2014-2020
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας … 2014-2020
  • Παράλληλη Αξιολόγηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας … 2007-2013
  • Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης …
  • Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Στρατηγικής Marketing & Επικοινωνίας στις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας …
  • Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου …
  • Ενέργειες Διάχυσης – Διοργάνωση Εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου MED…
  • Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Sports for all…
  • Υπηρεσίες συντονιστή της Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)…
  • Υπηρεσίες συντονιστή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)…
  • Έργα υποδομής για την ορθολογική διαχείριση του Γεωθερμικού πεδίου …
  • Δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών ορεινής περιοχής Δήμου….
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex-ante) και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Προγράμματος … 2007-2013
  • Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου …
  • Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος … 2007-2013
  • Σύμβουλος υποστήριξης για τον σχεδιασμό του νέου επιχειρησιακού προγράμματος … 2007-2013
  • Μελέτη μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του…