Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

Phone+30 231 600 7727 Emailinfo@pr4.gr

Εμπειρία

  • Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων για το έργο ILONET του Πανεπιστημίου…
  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου …
  • Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου και πακέτου εργασιών Τ3 του Ευρωπαϊκού έργου FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region Ακρωνύμιο: SMILE Ομάδα Β΄ για το Δήμο …
  • Παροχή Υπηρεσιών για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος διερμηνείας εξ αποστάσεως (Relay Service) κωφών και βαρήκοων ατόμων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Πολιτικών Αειφόρου Ενέργειας στην Περιφέρεια…
  • Εκπόνηση νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔΙΦ) και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ισότητα για την πενταετία 2021-2025» για το Υπουργείο…
  • Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας για την Υλοποίηση των Παραδοτέων της Πράξης SAVE-WATER στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” για την Περιφέρεια …
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SinCE-AFC – “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020 για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης …
  • Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Ελλάδα-Αλβανία, SAVEWATER (WP1:Project Management & Coordination), Επικοινωνίας (WP2:Communication & Dissemination), Πιλοτικών Δράσεων (WP4:Sensors Networks and Pilot Actiοns) και Πολιτικών (WP5:Strategies and Policies)» για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης …
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Πολιτικών Αειφόρου Ενέργειας στην Περιφέρεια…
  • ΠΥλοποίηση υπηρεσιών στα πλαίσια του Έργου: FOREST MONITORING SYSTEM FOR EARLY FIRE DETECTION AND ASSESSMENT IN THE BALKAN-MED AREA (SFEDA), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020» για το Πανεπιστήμιο…
  • Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο RE-WATER, Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για το Δήμο …
  • Έρευνα πεδίου για το έργο Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- European platform for integrating cities το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου (AMIF) για το Δήμο …
  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου …
  • Παροχή «Υπηρεσιών δημιουργίας πλάνου επικοινωνίας και ταυτότητας έργου, υπηρεσιών σχεδιασμού λογότυπου, σχεδιασμού και εκτύπωσης προωθητικού υλικού και υπηρεσιών δημιουργίας videos» για το έργο: CREATIVE CAMPS – “Cross-over HUBS: developing cross-innovation between agro-food and creative enterprises του επιχειρησιακού προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014- 2020 για το Επιμελητήριο …
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, για την Αξιολόγηση Οδικών Χαρτών και Υποστήριξη στην Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “iWATERMAP” – Water Technology Innovation Roadmaps’’, του προγράμματος INTERREG EUROPE για την Περιφέρεια …
  • Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med για το Περιφερειακό Ταμείο …
  • Παροχή υπηρεσιών αξιολογητή για την υλοποίηση του έργου “INNOVAGRO” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Adriatic – Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020» για την Περιφερειακή …
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το έργο «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) με ακρώνυμο «WRESTLE», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020» για το Δήμο …
  • Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των δράσεων του έργου «Smart Circular Procurement» /«Έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών» και ακρωνύμιο «CircPro» του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG EUROPE για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης …
  • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης μελετών» για το έργο : «Cross Border Agrifood Incubators» και με ακρωνύμιο : INCUBA, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014 -2020 για το Επιμελητήριο …
  • «External Services for the Questionnaires quantifying Essential Socio-Economic and Cultural Variables», το οποίο έργο προκηρύχθηκε στo πλαίσιo του έργου “RECONNECT” – ΤΜΗΜΑ 2 του Προγράμματος Interreg Balkan-Mediterranean για το ICRE8
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Πολιτικών Αειφόρου Ενέργειας στην Περιφέρεια…
  • Παροχή υπηρεσιών μελετών & συμβούλων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ACT SOCIAL”…
  • Υποστήριξη του Δήμου … ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
  • Υποστήριξη του Δήμου … – ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο…
  • Υποστήριξη του Δήμου … ως Ενδιάμεσου Φορέα των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος…
  • Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας της Επανάχρησης του Κτηριακού Συγκροτήματος…
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου …
  • Εξωτερική αξιολόγηση του έργου: «BLUEMED» …
  • Study on collecting most recent information for a certain number of substances with a view to analyse the health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 2004/37/EC
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για εξειδικευμένα θέματα της Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δομών του Δήμου…
  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το σχέδιο SYMBI…
  • Εντοπισμός και καταγραφή αγροδιατροφικών προϊόντων … – Ανάλυση και διερεύνηση βασικών αλλά και εναλλακτικών αγορών – στόχου
  • Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών”
  • Study on ‘Support to European Investment Bank EV’s Evaluation of the contribution of Structural Programme Loans to EU Cohesion Policy, 2007-2016’
  • Εργασίες επικαιροποίησης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου …
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου …
  • Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των Τελικών Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου … της Περιόδου 2007-2013
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Eco-Destinations” …
  • Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου … για την κατάρτιση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ … 2014-2020
  • Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του … για την κατάρτιση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
  • Παροχή Υπηρεσιών Συντονιστή του έργου Better HEALTH …
  • Αξιολόγηση της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο …
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ…
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για την υποστήριξη ωφελούμενων του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση…
  • Εκπόνηση και αναπαραγωγή οδηγού σύστασης Κοινωνικής Επιχείρησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης…
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου Plan of smart regional specialization…
  • Τεχνική Υποστήριξη για την Εξειδίκευση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας……
  • Μελέτη για την Διάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας …
  • Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση δράσεων του έργου με τίτλο “BASACA…
  • Διοργάνωση Ημερίδας για την Αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή…
  • Υποστήριξη στη Διοργάνωση Συνεδρίου, Εκπαιδευτικής Ημερίδας, Εργαστηρίου και Διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου MARE …
  • Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης … Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας…
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας … 2014-2020
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας … 2014-2020
  • Παράλληλη Αξιολόγηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας … 2007-2013
  • Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης …
  • Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Στρατηγικής Marketing & Επικοινωνίας στις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας …
  • Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου …
  • Ενέργειες Διάχυσης – Διοργάνωση Εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου MED…
  • Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Sports for all…
  • Υπηρεσίες συντονιστή της Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)…
  • Υπηρεσίες συντονιστή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)…
  • Έργα υποδομής για την ορθολογική διαχείριση του Γεωθερμικού πεδίου …
  • Δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών ορεινής περιοχής Δήμου….
  • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex-ante) και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Προγράμματος … 2007-2013
  • Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου …
  • Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος … 2007-2013
  • Σύμβουλος υποστήριξης για τον σχεδιασμό του νέου επιχειρησιακού προγράμματος … 2007-2013
  • Μελέτη μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του…